Adresa:Kompleksi Dinamo-Tirane,
Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte,
Impianti i trajtimit te ujit sanitar,
Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza,
Impianti i shkarkimit te ujave te shiut,
Impianti i ngrohje HVAC
Zbatimi i Projekteve Elektrike;
o Kabina Elektrike,
o Tokezim dhe sisteme mbrojtese,
o Infrastukture per sherbimet elektrike,
o Panele elektrike,
o Sherndarje te energjise elektrike,
o Infrastrukture komunikimi data-telefoni,
o Sisteme ndricimi,
o Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike,
o Sisteme sinjalizim zjarri,
o Sisteme televizive,
o Testim dhe komisionim te Sistemeve,