Adresa: Laprake-Tirane

Projektim, pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet elektrike

Infrastukture per sherbimet elektrike

Sherndarje te energjise elektrike

Infrastrukture komunikimi data-telefoni

Sisteme ndricimi

Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike

Sisteme sinjalizim zjarri

Sisteme video monitorimi CCTV(Closed Circuit TeleVision)

Projektim, pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet mekanike

Impianti i mbrojties kunder zjarrit

Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte

Impianti i trajtimit te ujit sanitar

Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza

Impianti i shkarkimit te ujave te shiut

Impianti i kondicionimit HVAC

Supervizim te instalimeve, impianteve mekanike

Kolaudim dhe testim te impianteve mekanike

Pergatitja e raporteve te sigurimit te cilesis se impianteve mekanike

Punime civile

Shtresa niveluse per ambiente te brendshme,garazhde rampa

Punime fasade me veshje me polisterol, Punime Grafiato

Punime Gipsi dhe Rifinitura

Tavan te varur me gips ne sistem,Tavane te varur mepllake 60x60 me pllake gipsi

Mure gipsi dhe veshje me pllaka gipsi