Tirane

Punimet e Kryera

Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte

Impianti i trajtimit te ujit sanitar

Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza

Impianti i shkarkimit te ujave te shiut

Impianti i ngrohje(sistem kaldaje)

Zbatimi i Projekteve Elektrike

Kabina Elektrike

Tokezim dhe sisteme mbrojtese

Infrastukture per sherbimet elektrike

Panele elektrike

Sherndarje te energjise elektrike

Infrastrukture komunikimi data-telefoni

Sisteme ndricimi

Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike

Sisteme sinjalizim zjarri

Sisteme televizive

Testim dhe komisionim te Sistemeve