Qender biznesi dhe tregetare - Investitor MEHILLAJ sh.p.k

Mbikalimi i Kamzes, Prane spitalit "HYGEA"

Projektim,pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet mekanike

Impianti i mbrojties kunder zjarrit

Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte

Impianti i trajtimit te ujit sanitar

Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza

Impianti i shkarkimit te ujave te shiut

Impianti i ngrohje HVAC

Supervizim te instalimeve, impianteve mekanike

Kolaudim dhe testim te impianteve mekanike

Pergatitja e raporteve te sigurimit te cilesis se impianteve mekanike

Vleresime opsionale

Projektim,pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet elektrike

Projektim dhe konsulence per impiantet elektrike

Zbatimi i Projekteve Elektrike

Kabina Elektrike

Tokezim dhe sisteme mbrojtese

Infrastukture per sherbimet elektrike

Panele elektrike

Sherndarje te energjise elektrike

Sisteme ndricimi

Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike

Furnizimi i sisteme HVAC(Heating Ventilation&Air Conditioning)

Sisteme sinjalizim zjarri

Sisteme video monitorimi CCTV(Closed Circuit TeleVision)

Sisteme televizive

Testim dhe komisionim te Sistemeve