Mbikalimi i Kamzes,Prane spitalit "HYGEA"

Punimet e Kryera

Impianti i furnizimit me uje

Impianti i trajtimit te ujit sanitar

Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza

Impianti i shkarkimit te ujave te shiut

Impianti i mbrojtej kunder zjarrit

Kabina Elektrike

Zbatimi i Projekteve Elektrike

Tokezim dhe sisteme mbrojtese

Infrastukture per sherbimet elektrike

Panele elektrike

Sherndarje te energjise elektrike

Sisteme ndricimi

Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike

Impianti i kondicionimit HVAC