ae7

Qender multi-funksionale argetimi,salla eventesh,bar-restorant,pishina etj…Tirane

Projektim, pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet mekanike

Impianti i mbrojties kunder zjarrit

Impianti i furnizimit me uje sanitar,uje te ngrohte dhe te ftohte

Impianti i trajtimit te ujit sanitar

Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza

Impianti i shkarkimit te ujave te shiut

Impianti i ngrohje HVAC

Supervizim te instalimeve, impianteve mekanike

Kolaudim dhe testim te impianteve mekanike

Pergatitja e raporteve te sigurimit te cilesis se impianteve mekanike

Projektim, pergatitje e preventivave dhe specifikimeve teknike per impiantet elektrike

Infrastukture per sherbimet elektrike

Sherndarje te energjise elektrike

Infrastrukture komunikimi data-telefoni

Sisteme ndricimi

Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike

Sisteme sinjalizim zjarri

Sisteme video monitorimi CCTV(Closed Circuit TeleVision)