Objekt banimi dhe sherbimesh dhe zyra – Investitor MEHILLAJ sh.p.k

Adresa: Kthesa e Kamzes

Punimet e Kryera

 • Impianti i furnizimit me uje
 • Impianti i shkarkimit te ujrave te zeza
 • Impianti i shkarkimit te ujrave te shiut
 • Impianti i mbrojtej kunder zjarrit
 • Kabina Elektrike
 • Tokezim dhe sisteme mbrojtese
 • Infrastukture per sherbimet elektrike
 • Panele elektrike
 • Sherndarje te energjise elektrike
 • Sisteme ndricimi
 • Sistemi i mbrojtjes nga shkarkimet atmosferike
 • Impianti i kondicionimit HVAC